Vaccine sống tái tổ hợp đông khô VECTORMUNE® FP-LT

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 & 2.000 liều 
Danh mục: