Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Gói 1 viên (20g)

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 500, 1.000 & 2.500 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 500, 1.000 & 2.500 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 500, 1.000 & 2.500 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000, 2.500 & 5.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 & 2.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 & 2.500 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Ống 2.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Ống 2.000 & 4.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000, 2.000 & 5.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 500, 1.000 & 2.500 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 2.000, 4.000 & 5.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 & 2.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Ống 2.000 & 4.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Ống 2.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 & 5.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều